• Tutkimusten mukaan useat tekijät vaikuttavat työhyvinvointiin: yksilö itse, johtaminen, organisaatio, työyhteisö sekä työ itsessään. Mielenterveyspoolin mukaan hyvinvoivat työntekijät ovat luovempia ja sitoutuneempia sekä parempia ratkomaan ongelmia. Hyvinvoiva työyhteisö joustaa ja palautuu paremmin muutoksista ja vastoinkäymisistä. Siksi mielenterveyden vahvistaminen on tärkein investointi, jonka voit tehdä!


• Kirjassa ”Psykiatria” todetaan, että Suomessa yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle joutumisen syy ovat mielenterveyshäiriöt. Depressio aiheuttaa työkyvyttömyyden lisäksi sairauslomapäiviä enemmän kuin moni somaattinen sairaus.


• Sairauslomien kuormittavuus yrityksille on erittäin suurta. Lyhyenkin poissaolon kustannukset ovat yrityksen taloudelle suuri kolaus: on laskettu, että yhden sairauspäivän hinta yritykselle on noin 350 euroa. Tässä on huomioitu sijaisjärjestelyt, ylityöt ja työn hidastumiset. Mielenterveyteen panostaminen vähentää poissaoloja ja niistä aiheutuvia kustannuksia, kun työntekijöiden hyvinvointi lisääntyy ja työn sujuminen ja johtaminen helpottuvat. Monesti panostukset työkykyyn ja -hyvinvointiin maksavat itsensä takaisin – karkeasti arvioiden jopa 5-6-kertaisina!


• Myös Työterveyslaitoksen ”Hyvinvointia työstä 2030-luvulla” – skenaarioraportin mukaan erityistä tarvetta on mielenterveyden vahvistamiselle, jotta ihmisten työkyky turvataan. Työkykyä ei voi jättää vain työntekijöiden ja heidän omien verkostojen varaan. Johdolta odotetaan entistä enemmän vastuuta ja uudelleenajattelua työkyvyn johtamisesta. Erityisesti mielenterveyden vahvistaminen on keskeinen tekijä työkyvyn kehittämisessä. Kun panostamme riittävän ja laadukkaan hoidon rinnalla ennaltaehkäisyyn, meillä on mahdollisuus ehkäistä useita negatiivisia kehityskulkuja.


TTL:n mukaan työhyvinvointia ei saavuteta työstä irrallisilla tempauksilla. Hyvinvointia edistävä toiminta on pitkäjänteistä, kohdistuen esimerkiksi henkilöstöön, työympäristöön, työyhteisöön, työprosesseihin tai johtamiseen. Työhyvinvointiin panostaminen kannattaa, sillä se vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen. Hyvin suunnitellut työhyvinvointi-investoinnit voivat maksaa itsensä moninkertaisina takaisin. Tutkimusten mukaan työhyvinvoinnilla on merkittävä myönteinen yhteys mm. tuottavuuteen, voittoon, asiakastyytyväisyyteen, työntekijöiden vähäisempään vaihtuvuuteen, sairauspoissaoloihin ja tapaturmiin.

Mitä teidän yhteisönne kaipaa työhyvinvointinne tueksi? Luennot, valmennukset ja säännöllinen työnohjaus auttavat stressittömämmän ja myötätuntoisemman työelämän rakentamisessa. Lue lisää! Aloita hyvinvointi ja tuloksen tekeminen jo tänään – tilaa tai kysy lisää:

info(at)elinaporokka.fi
044-3378 338

Lähteet:
• https://www.ttl.fi/perehdytys-tyohyvinvointiin-tyoterveyteen-ja-tyoturvallisuuteen/tyohyvinvointi-yhteinen-asia/
• https://mielenterveyspooli.fi/tyo/
• Lönnqvist, J., Henriksson, M., Marttunen, M. & Partonen, T. (toim.), 2017. Psykiatria. Duodecim, Helsinki.
• https://www.op-media.fi/tyohyvinvointi/nain-paljon-sairausloma-maksaa–lyhyenkin-poissaolon-kustannukset-pienyrityksen-taloudelle-suuri-kolaus/?fbclid=IwAR0N2JhWmDausGhFNHRbsPlziRtOvlzMRNElWscyQ-ffHhlSfP55zN3mkw0
• https://mielenterveyspooli.fi/tyo/

• https://hyvatyo.ttl.fi/muutosvoimat/haastattelut/kristiina-halonen?fbclid=IwAR2crLOOjWBlSrcO3AycGgqhtmi6SltfRlxBfmJZzNOi6guR22xbgGImsG4
• https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyohyvinvointi/